Εστίαση

* Το Liberty pass θα είναι διαβεβαίωση κατάστασης υγείας, προκειμένου να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος διασποράς στους χώρους εστίασης.